Orientační nabídka


… obec uprostřed Slavkovského bojiště

Vyhledávání

 

Cesta: Titulní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

 • 1. Název
  • Obecní úřad Prace
 • 2. Důvod a způsob založení
  Ve smyslu výše uvedeného zákona je vznik a způsob založení obce ustanoven ze zákona č. 128/200 Sb. o obcích. Podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost, jsou uvedeny zejména v částech uvedeného zákona:
  Hlava I. Obecná ustanovení
  Hlava II. Samostatná působnost obce
  Hlava III. Přenesená působnost
  Hlava IV. Orgány obce
  Hlava V. Orgány zastupitelstva a rady obce
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • oficiální
    Obec Prace
    Ponětovská 129
    664 58 Prace
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • oficiální
    Obec Prace
    Ponětovská 129
    664 58 Prace
  • 4.3 Úřední hodiny
   • Pondělí: 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
   • Středa: 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   • pevná linka: 544 244 727
   • mobilní: 724 183 494 (starosta)
   • mobilní: 775 718 925 (místostarostka)
   • mobilní: 724 183 506 (kancelář)
  • 4.5 Adresa internetových stránek
  • 4.6 Adresa podatelny
   • oficiální
    Obec Prace
    Ponětovská 129
    664 58 Prace
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   podatelna@obecprace.cz
  • 4.8 Datová schránka
   • 4q3bu8a
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 18227641, kód banky: 0100
   Komerční banka, a.s., Brno - venkov
 • 6. IČO
  • 00599247
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  • obec není plátcem DPH
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
  Na ústní nebo telefonickou žádost o informaci odpovídá odborně příslušné pracoviště žadateli okamžitě.
  Nelze-li požadovanou informaci okamžitě poskytnout, nebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
  Žadatelem řádně vyplněná a podepsaná žádost podatelna zaeviduje, přiřadí mu jednací číslo a ještě týž den předá odborně příslušnému pracovišti k vyřízení.
  OÚ v zákonné lhůtě žadateli písemně požadovanou informaci podá, případně vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace.
  Všechny písemné žádosti o informace, odpovědi na ně i rozhodnutí o jejich neposkytnutí jsou OÚ evidovány.
  Postupy při zajišťování informací podle jiných zákonů než zákona č. 106/1999 Sb. (např.: č.123/98 Sb., č. 455/91 Sb.) se řídí ustanoveními těchto zákonů
 • 10. Příjem podání a podnětů
  • 10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
   1. Ústní nebo telefonické žádosti o informace dle tohoto zákona lze uplatnit na odborně příslušném pracovišti, případně v podatelně Obecního úřadu Prace (dále jen OÚ).
   2. Jako místo, kde lze podat písemnou žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí o odmítnutí žádosti, je stanoveno pracoviště podatelny OÚ.
   3. Proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou nebo osobně na podatelně OÚ.
   4. Odvolání musí obsahovat:
   i. Jméno, příjmení, adresu žadatele
   ii. proti čemu odvolání směřuje a čeho se žadatel domáhá (včetně čísla jednacího původní žádosti)
   iii. datum podání odvolání
   iv. vlastnoruční podpis žadatele
  • 10.2. Opravné prostředky
  • 10.3. Formuláře
   Formuláře pro kontakty s úřady ČR jsou k dispozic na adrese: www.form.cz
   Formuláře pro kontakt s OÚ Prace obdržíte přímo na OÚ Prace, případně je možno požádat telefonicky eventuelně elektronicky o zaslání formuláře.
  • 10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace
   Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.
 • 11. Předpisy
 • 12. Úhrady za poskytování informací
 • 13. Licenční smlouvy
  Obec Prace nevede licenční nebo podlicenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
  • 13.2 Výhradní licence
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • 14.1. Rozsudky
  • 14.2. Výdaje na soudy
 • Další povinně zveřejňované informace
  • Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace
 

Kontext

Umístění: Menu > Povinně zveřejňované informace

Kontakt

Obec Prace
Ponětovská 129
664 58 Prace
Telefon: 544 244 727
E-mail: obec@obecprace.cz
Podrobný kontakt

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém